Vraag hier uw brochure aan
Aangepaste zorg in huiselijke sfeer

Toezicht

De Raad van Commissarissen (RvC) is belast met het integraal toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie. De RvC, bestaande uit twee leden waarvan één in de functie van voorzitter, houdt in het bijzonder toezicht op de realisatie van de doelstellingen en op de continuïteit van (het bestuur van) de onderneming. Zij heeft, naast het goedkeuren van statutair vereiste besluiten een belangrijke functie als klankbord en adviseur voor het bestuur. De relatie tussen de RvC en het bestuur is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. De RvC opereert als collegiaal team en hanteert de Governancecode Zorg 2017.

 

De Raad van Commissarissen van Eminent Wonen & Zorg bestaat uit: G.J. (Jan) Snijders RA, mr. I.C. (Ingeborg) Korstjens en drs. T.J. (Theo) Schouten.

 

De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmalig herbenoembaar. De RvC komt minimaal vier maal per jaar bijeen of zo vaak als nodig.