Vraag hier uw brochure aan
Aangepaste zorg in huiselijke sfeer

Toezicht

 

De Raad van Commissarissen (RvC) is het toezichthoudende orgaan van Eminent en bestaat uit twee leden.De RvC toetst of de directie bij zijn bestuurstaken oog houdt voor het belang van de organisatie, dit in relatie tot de maatschappelijke functie van de organisatie, en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de organisatie betrokken zijn.

 

De RvC houdt integraal toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen Eminent en heeft als doel het waarborgen van de continuïteit en kwaliteit van zorg- en dienstverlening van Eminent.

 

De taken en bevoegdheden van de RvC zijn vastgelegd in de statuten en het reglement RvC.

 

De RvC bestaat uit twee onafhankelijke leden, beiden met het deskundigheidsgebied “Strategie en beleid”. Ze hebben veel operationele en leidinggevende ervaring, de een in de zorgsector en de ander in de financiële dienstverlening. In de selectieprocedure voor een lid van de RvC worden hoofd- en/of nevenfuncties betrokken bij de beoordeling van de onafhankelijkheid.

 

De Raad van Commissarissen van Eminent Wonen & Zorg bestaat uit: Alof Wiechmann (voorzitter) en Ben Grijsen.

 

Minimaal één maal per kwartaal informeert de directie de RvC aan de hand van actuele gegevens en maand- en kwartaalrapportages.

 

Kwaliteitsonderwerpen en de financiële stand van zaken, evenals HR-thema’s, worden in elke reguliere vergadering besproken en, zo nodig, van opvolging voorzien.